HBT och bistånd

Superbra seminarium om HBT och bistånd. Hans Linde (V) konstaterade att HBT-kunnandet på utrikesdepartementet inte var det bästa och menade att det fanns en ovanifrånatityd, bl.a. i den handlingsplan som tagits fram. En liten del av biståndet används till att stötta HBT-arbetet i Syd och många ambassader vill inte ställa krav på rättigheter för HBT-personer eftersom de är rädda för att förstöra bra relationer. Andrea Bergström, som har arbetat med HBT-frågor i Uganda genom RFSL Ungdom, gav exempel på att aktivister släppts ur fängelse p.g.a. att västambassader protesterat medan aktivister som fängslats utan protester får sitta fängslade i åratal.

Både Hans och Andrea menade att vi måste bli bättre på att använda biståndet för att stötta HBT-arbetet i Syd men att det måste ske utifrån de önskemål som finns bland HBT-personer på plats. Båda kunde ge exempel på hur bistånd (ej svenskt) använts för att skaffa lokaler där HBT-personer kunnat få en fristad i homofoba länder med diskriminerande lagstiftning.

Hans poängterade att i en del länder menar man att homosexualitet egentligen inte finns utan kommit från väst. Får då HBT-föreningar ekonomiskt stöd från väst så kan den åsikten spädas på. Därför måste man alltid utgå från vad de lokala aktivisterna vill. Både Hans och Andrea påpekade också att man måste vara noga med att inte exportera vår syn till andra länder. I Sverige utgår HBT från identitet medan det i andra länder inte alls behöver vara så. Transpersoner kan också vara en icke-fråga, t.ex. i Asien där man inte har en lika tydliga uppdelning i två kön.

Slutligen svarade Hans och Andrea på några frågor bl.a. att man kan vända sig till RFSL eller RFSU om man vill arbeta med HBT och bistånd.

Tack Hans, Andrea och samtalsledaren Seluah Alsaati för ett bra seminarium. 

Dagens snack - jävsfrågan

Igår beslutade vi i oppositionen att överklaga beslutet om miljöprövningen av en civil flygplats utifrån en jävsprövning. Kommunfullmäktiges ordförande pressade nämligen en centerpartist, som inte följd majoritetens linje,  till att förklara sig jävig, trots att han inte själv bedömde sig som jävig. Under jävsdiskussionen frågade jag ordföranden om hur en person som arbetar på Ärna och som i sin yrkesutövning kan påverkas av beslutet ska bedömas. Ordförande ville inte ta i den frågan utan hänvisade mig till att konsultera jurister. När den person som arbetar på Ärna senare gick upp i debatten och förde diskussionen utifrån sin yrkesroll och använde ordet vi när han talade om försvarsmaktens flygningar väckte vi återigen frågan om jäv men fick till svar av ordföranden att jävsfrågan var utredd och inte fick tas upp till diskussion igen.

Eftersom det är försvarsmakten som lämnat in miljökonsekvensbeskrivningen och ansöker om tillstånd för drift av civil flygplats och inte Uppsala Air är det mycket märkligt att en person som i sin yrkesutövning är talesperson för försvarsmakten inte anses som jävig. Ännu mer märkligt är det att inte denna person själv insåg det olämpliga i att delta i debatten och beslutet, jävig eller inte jävig i formell juridisk mening.

Det har riktats viss kritik mot oss där vi anklagas för att förhala ärendet. Detta stämmer dock inte. Beslutet är fattat och gäller tills det upphävs. Vi har inte för avsikt att begära inhibition, vilket man måste göra för att beslut inte ska gälla och det är rätten som avgör om inhibition ska beviljas. Vi förhalar däför inte ärendet med en enda dag. Om länsrätten skulle finna att beslutet ska upphävas p.g.a. jäv måste fullmäktige ta ett nytt beslut men det kan lika väl hända att länsstyrelsen har hunnit avgöra miljöprövningen innan länsrätten kommit fram till ett beslut.

Det enda vi vill är att få klarhet i jävsfrågan, var det riktigt att tvinga centerpartisten att inte delta i debatten och beslutet, var det fel av ordföranden att inte pröva jäv för den anställde?


Mingel på pride

Igår minglade jag på Prideinvigningen (även om jag tyvärr missade själva invigningen) och förevigades (kan man säga så om digitala bilder?) med bl.a. Maria Gardfjell av UNT:s mingelfotograf. Alla bilder från Prides invigningsmingel kan ses här. Lärdomen av bilden som jag är med på är att jag måste lära mig skriva ri så att det ser ut som ri och inte som ett n med en prick över och u så att det ser ut som ett u och inte som ett n. Kanske ska jag börja skriva med versaler?

Vänsterpartiet på Uppsala pride

Torsdag

28 maj kl 18.30-19.30 på Hantverksföreningen, Nedre Slottsgatan 6

Svenskt bistånd och HBT

Hur kan svenskt bistånd stärka HBT i Syd? Vad är det för kunskap och perspektiv som vi exporterar och vad får det för konsekvenser?

Medverkar gör Hans Linde (V), ledamot i riksdagens utrikesutskott och engagerad i både bistånds- och hbt-frågor och Andrea Bergström, RFSL ungdom och RFSL:s internationella utskott. Andrea har just avslutat en c-uppsats om svensk policy mot hbt-frågor i bistånd. Samtalsledare: Seluah Alsaati, internationell sekreterare för Vänsterpartiet.

Samtalet kommer bl.a. att anknyta till den pågående diskussionen kring kulturell imperialism och om HBT-rättigheter skulle kunna ses som ett västerländsk fenomen, samt strategier för att undvika detta, arbetet med Sidas handlingsplan, frivilligorganisationernas roll i Nord och Syd och eventuellt också EU:s bistånds betydelse och påverkan.Lördag

30 maj kl 16.30-18.00 på Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan

Klass, kön och sexualitet

Kan den som har pengar och resurser köpa sig fri från normförtrycket? Är det lättare att vara queer i den "dekadenta" överklassen än i den "naturliga" arbetarklassen? Varför finns det fler öppna män än kvinnor? Ett intersektionellt panelsamtal mellan Marianne Berg (V), Anders Selin (tidigare ordf. för RFSL och Stockholm Pride och Roya Hakimnia (bloggaren: Roya - Intersektionalen). Samtalsledare: Ilona Szatmári Waldau.Lördag

30 maj kl 15.00-16.45 på Östgöta Nation

vänsterpartiets logoDebatt

Uppsala Pride har bjudit in alla politiska partier som har någon representant i EU-parlamentet för att diskutera antidiskriminering och mänskliga rättigheter ur ett EU-perspektiv.

För vänsterpartiet deltar Eva-Britt Svensson.


Välkomna!


hbt-vänlig=positiv till överstatlighet?

RFSL har gjort en undersökning om partiers och kandidaters "hbt-vänlighet". En förutsättning för att man ska anses som "hbt-vänlig" i undersökning är att man är positiv  till EU:s överstatlighet, dvs. att man röstar ja i frågor om tvingande lagar för alla EU-medlemsstater. Flera vänsterpartister har därför svarat nej på frågorna och vänsterpartiet hamnar långt ned i listan. I undersökningen står t.ex. att medelpoängen dras ner av att tre kandidater, Hanna Löfqvist, Mikael Gustafsson och Erik Berg, valt att svara NEJ på tre av fem av RFSL:s enkätfrågor. Detta med hänvisning till att man inte önskar att
beslut ska fattas kring dessa frågor på EU-nivå.

Så här förklarade Mikael Gustafsson sina svar: "Eftersom Vänsterpartiet är emot överstatliga beslut och istället vill ha nationell lagstiftning men gärna mellanstatliga överenskommelser, så blir svaret på frågorna 1,2, 5, 6, 7 och 8 nej. Men självklart står jag bakom de värderingar som ligger till grund för RFSL:s frågor och jag vill ha en förbättrad lagstiftning helt i enlighet med frågeställningen!" Eva-Britt Svensson, som är EU-parlamentariker idag och första namn på listan, förlorar i sammanställningen av nuvarande parlamentariker på att hon lade ned sin röst i en fråga som var en del av Lissabonfördraget.

Frågan om EU:s överstatlighet är naturligtvis ett problem. Likväl som man kan använda överstatligheten till en nationstvingande lag om samkönade äktenskap kan överstatligheten användas till att införa förbud mot samkönade äktenskap.  Några vänsterpartister valde att säga att de inte ville delta i överstatliga beslut medan andra valde att säga ja till överstatliga beslut som man instämmer i. Vilken väg man valt, dvs. vara konsekvent i sin syn på överstatlighet och deltagande i överstatliga beslut eller aktivt säga ja eller nej (fast man är emot principen), påverkar då resultatet i en sådan här undersökning

RFSL utsåg inte bara det mest "hbt-vänliga" partiet utan också de mest "hbt-vänliga" kandidaterna. De som svarat ja på alla frågor fick senare en följdfråga. Där missade tydligen alla vänsterpartister utom en att svara och den som svarade hade ingen åsikt i just den frågan.

På lördag är det debatt på Uppsala pride. Det kan ju vara bättre att gå dit och bilda sig en uppfattning om partiernas HBT-arbete istället för att förlita sig på en undersökning som förutsätter att man är positiv till överstatlighet för att kunna betraktas som "hbt-vänlig".

DN rapporterar utan analys om sambandet svar på enkäten och synen på EU:s överstatlighet, Trollhare kommenterar. RFSL undersökte.

Jag skriver "hbt-vänlig" eftersom det är det ord som RFSL och DN använder. Själv tycker jag att hbt-vänlig är ett konstig ord.

Hotade isbjörnar i fullmäktige

Igår beslutade kommunfullmäktige att skicka iväg det svar på miljökonsekvensbeskrivningen för Ärna som majoriteten i kommunstyrelsen föreslog. Jag tänker inte blogga så mycket om det, rapporterna finns i alla lokala medier. Lite trist förstås att vänsterpartiets företrädare inte kommer till tals i alla medier men våra åsikter skiljer sig ju inte från dem som uttalas av de socialdemokrater och miljöpartister som citeras och intervjuas.

Utanför fullmäktige demonstrerade flera organisationer, bl.a. Klimax. Även flygplatsens anhängare var plats men det var inget större drag runt informationsbordet och knapparna gick inte åt. Det hade nog varit en allt för stor provokation om borgarna tagit på sig dem under debatten. Lyssnade man på borgarna så fanns det de som talade om hur bra flygplatsen skulle vara för Uppsala, dvs. mycket tydligt deklarerade att de var för, och de som enbart talade om miljöprövningen och att inte ta ställning nu. Bland dem som var för fanns det röster som bara pratade om hur bra flygplatsen skulle vara och negligerade miljökraven och det fanns röster som var positiva men som poängterade att miljökraven skulle uppfyllas. Lyssna t.ex. på kristdemokraten Ana Jacobson ca 5.08 .in i sändningen:
Uppsala kommuns websändning där hon säger ja till en flygplats på Ärna för sina barns och barnbarns skull samt liknar flygplan vid ånglok.

klimax utklädda till isbjörnar


civilflygsförespråkarna har det lugnt


Näringslivsföreträdare och regeringens näringslivsforskare delar vänsterpartiets åsikt

I onsdags kommenterade jag det orealistiska i kommunledningens tro på att Ärna ska generera för kongresser i Uppsala. Idag skriver Johan Cejie, regelutvecklingschef, med stor erfarenhet av att ordna konferenser och affärsmöten precis samma sak i Upsala Nya Tidning, dvs. att  små udda flygplatser inte påverkar detta utan att det är närheten till en stor internationell flygplats.

Ungefär samma sak säger Peter Wikström, som bereder beslutsunderlag till regeringen kring näringslivsfrågor vid myndigheten för tillväxtanalys. Till Radio Uppland säger han bl.a. att " Med tanke på att den regionen redan idag är väldigt väl integrerad och del av en stor lokal arbetsmarknad och har ganska god tillgång till transporter, både väg, järnväg och flyg, då är det svårt att se den här omdelbara tillväxtboomen som skulle komma av en sådan här etablering. Det är ett tillskott på marginalen".  Dessutom ser han en risk att Uppsala kan tappa i näringslivsutveckling om flygplatsen inte bär sig.

Det måste vara surt för högermajoriteten att företrädare för näringslivet och en forskare knuten till regeringen kommer till samma slutsats som en vänsterpartiet. Så här avslutade jag min blogg i onsdags:

"Bättre, snabbare och säkrare förbindelser mellan Uppsala och Arlanda skulle stärka Uppsala som kongress- och konferensstad ännu mer. En utbyggnad av spårkapaciteten mellan Uppsala och Arlanda är betydligt viktigare för Uppsalas utveckling än en liten lågprisflygplats nordväst om Uppsala."

På fullmäktige ikväll kommer den borgerliga majoriteten att i sitt yttrande över miljökonsekvensbeskrivningen att  tala om hur bra Ärna är för Uppsala som konferensstad. Lyssna gärna på debatten, antingen i lokal-tv eller på Uppsala kommuns hemsida.

Vem får leva på bidrag?

Kristina Axén Olin är väl värd att ta det lugnt och få känna att det är vår, lukta på häggen och följa sina barn till skolan. Hon är 46 år och är garanterad en lön på 44  000 kr i månaden (pension) ända tills hon fyller 65 år utan att hon behöver göra någonting. Idag har SvD en intervju med Axén Olin där hon berättar vad hon gör idag och att hon blir mer och mer feminist.

Fram till februari i år var Kristina vice ordförande i moderaterna och en av dem som utformade moderaternas politik. Den politik som går ut på att deltidsarbetslösa och sjukskrivna ska förlora sina försäkringar. Deltidsarbetslösa efter 75 dagar och sjukskrivna efter ett år, med möjlighet till förlängning med sänkt ersättning. Axén Olin är garanterad en hög lön i 20 år till. Jämför detta med jämnåriga ensamstående mamman Ann som gråter när hon berättar om sin situation för Arbetarbladet.

Moderaternas partisekreterare skriver i ett pressmeddelande bl.a. följande : "Arbete är för oss grunden till människors makt över det egna livet" och "vi vill bryta utanförskapet där över en miljon människor i dag är beroende av olika ersättningssystem".

Jag hoppas att Kristina Axén Olin inte bara blir mer och mer feminist för varje dag utan att hon också blir lite mindre nyliberal för varje dag. När hon nu lever på bidrag och njuter av det borde hon ifrågasätta den hårda politik som får Ann att gråta. För det kan väl inte vara så att moderater får leva på bidrag men inte andra människor?

Kristdemokraten Gustaf von Essen kritiserades för att införa hårdare regler för socialbidragstagare när han själv levt på riksdagspensionen i flera år (UNT). Det fick dock inte Gustaf att ändra inställning istället hotade han att bojkotta journalisten om artikeln publicerades och denna bojkott har han hållit sig till.

HMS Gävle

Här är en av bilderna från vår heldag i Stockholm. I bakgrunden ser man några av de andra båtarna som just nu ligger vid Skeppsholmen
på däck


Miljö, välfärd och jobb

Så har vi då presenterat vårt alternativ för Uppsala perioden 2010-2013. Vårt förslag är att vi inte ska fatta beslut om Inriktning, verksamhet och ekonomi nu i vår utan vänta till i höst när prognoserna för 2010 är lite mer säkra. Istället för IVE lägger vi en inriktning där vi i större drag talar om vad vi vill göra, detaljerna vill vi ta i höst. I korthet kan vår inriktning beskrivas som en satsning på miljö, välfärd och jobb.

Svenska flottan och märkliga beteenden

Idag har jag varit på besök i svenska flottan, på HMS Gävle närmare bestämt. Bilder kommer. Vi tittade förbi båtarna när vi var på väg till Råsunda för att se AIK-Elfsborg. En mycket dyster tillställning där Elfsborg spelade riktigt dåligt i första halvlek medan AIK spelade som Elfsborg brukar, som tur var även med de dåliga avsluten. 0-0 slutade matchen. Något jag funderade över (när jag inte tänkte på IFE:s dåliga spel) var lagsammanhållningen i AIK. Nils-Eric Johansson och Jos Hooiveld skallade ihop när båda gick upp på samma boll i duell med James Keene. Jos Hooiveld låg kvar medan Nils-Eric Johansson snabbt reste sig och gick därifrån. Istället var det James Keene som gick fram och vinkade till sig sjukvårdare. Borde man inte kolla hur det går med en lagkamrat?

Gick lite tidigare från matchen för att hinna med sjutåget hem till Uppsala. De nordiska vänskapsdagarna började ju idag och Uppsala står som värd för vänorter runt om Norden. Det var lite tal och efter det buffé. Jag lassade upp mat och gick sedan fram till ett nästan bord och frågade om det var ledigt, till svar fick jag att bordet var paxat. Gick till nästa bord där det fanns ett par lediga platser men fick samma svar det. Jag ville sitta med folk som jag inte känner från vänorterna men de ville  tydligen inte lära känna några från sina vänorter. Mycket märkligt. Satte mig ensam vid ett bord och hoppades på att få trevligt sällskap. Det fick jag och när kvällen var slut hade jag pratat med folk från både

Bærum och Hafnarfjörður.


Förtidsrösta på vänsterpartiet

Nu börjar förtidsröstningen till EU-valet. Vänta inte till den 7 juni, utan gå iväg och rösta med en gång, om du har möjlighet. På Valmyndighetens hemsida kan du läsa mer om hur du förtidsröstar:

http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/rostning/fortidsrosta/index.html


Hjälp vänsterpartiet att sprida budskapet vidare genom att skicka vårt sms till tio av dina vänner, kollegor eller grannar. Det här valet vinner vi med närkontakt i vardagen.

Välj Vänsterpartiet den 7 juni - din EU-kritiska röst!

Skicka detta sms till tio av dina vänner:

"Ville påminna om att förtidsröstningen till EU-valet börjat. Lägg en EU-kritisk röst på Vänsterpartiet idag. Skicka vidare detta till tio vänner. Tack!"


Snälla - klona mig

Alltså, varför händer allt samtidigt? Nu på torsdag ansvarar jag för ett av arrangemangen på Uppsala pride 18.30-19.30. 19-21 ordnar UppsalaCity ett möte där företagare kan träffa politiker. 17-19 är jag inbjuden att medverka på en fackföreningstillställning och från kl 17 är jag inbjuden att provsmaka UKK:s nya grillmeny.

Hinner jag springa emellan? Börjar med fackföreningsmingel, går lite tidigare, tittar förbi UKK, glider in på slutet av Uppsala Pride-arrangemanget och går sedan vidare till UppsalaCity! Snälla kan inte ngn klona mig! Eftersom det inte lär hända så lutar det åt att jag går på fackföreningsminglet, går lite  tidigare för att hinna till Uppsala Pride och ev. ansluter till UppsalaCity. UKK får jag tacka nej till.

Ärna bra för regional utveckling?

Igår skrev jag att kommunstyrelsens majoritet lyfte fram hur positivt ett civilflyg skulle vara för Uppsalas utveckling som turist- och konferensstad men jag lät det stå emotsagt. Igår ville jag visa hur de visserligen tog upp negativa miljökonsekvenser men försökte balansera upp det med med någon sorts nytta. Trots att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla miljökonsekvenser, inte eventuell samhällsnytta. En samhällsnytta som dessutom är subjektivt beskriven.

När vi i vänstepartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna tittade närmare på argumenten om flygplatsens nytta kunde vi bl.a. konstatera följande: Såväl politiker som näringslivets företrädare har uttalat att det främsta hindret på längre sikt mot tillväxt och fler jobb i Uppsala är bristen på attraktiva markområden för bostäder och verksamheter. En etablering av en flygplats skulle förhindra utbyggnadsmöjligheter norrut och i de nordvästra delarna av Uppsala stad. De arbetstillfällen som utlovas är betydligt fler än vad Skavsta genererar. När Skavsta etablerades utlovades 1 000 nya jobb per 1 miljon passagerare men betydligt färre har arbete tack vare Skavsta.

Kommunstyrelsens argument om att en flygplats skulle göra Uppsala mer attraktiv som kongress- och konferensstad kan också ifrågasättas. Arlanda genererar dagkonferenser  till Sigtuna kommun eftersom all inrikesflyg går på Arlanda. Dagkonferenser kan därför anordnas med inflygande från olika svenska kommuner. Ärna planeras som en internationell lågprisflygplats. Det innebär att flygplatsen kommer att trafikeras från en begränsad mängd länder/städer. Det är tveksamt om kongress- och konferensarrangörer kommer att anse att det är en större fördel att det finns en närliggande lågprisflygplats med begränsat antal destinationer när det redan finns en stor internationell flygplats mindre än en timmes resväg från Uppsala.

Ytterligare ett faktum som talar mot argumentet är att lågprisflygplatser ofta ligger en bit utanför storstäderna. Den restid som man sparar i Uppsala förlorar man på restiden i andra änden. För ingen tror väl att det räcker att boende i de småorter, som likt Nyköping, har en lågprisflygplats kommer till Uppsalas konferenser?

Bättre, snabbare och säkrare förbindelser mellan Uppsala och Arlanda skulle stärka Uppsala som kongress- och konferensstad ännu mer. En utbyggnad av spårkapaciteten mellan Uppsala och Arlanda är betydligt viktigare för Uppsalas utveckling än en liten lågprisflygplats nordväst om Uppsala.

Ödets ironi?

Medan vänsterpartiets fullmäktigegrupp var på studiebesök hos polisen, bl.a.för att få information om polisarbetet i Gottsunda, rånades Lidl i Gottsunda

Civilflyg på Ärna

Rapport från dagens kommunstyrelse:

Majoriteten tog idag ett yttrande om civilflyg på Ärna som i princip innebär att man säger ja. Visserligen har man några synpunkter på miljön men skriver samtidigt om hur positivt det skulle vara för turistnäringen och Uppsala som kongress- och konferensstad. Från vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet lade vi ett alternativt yttrande som innebar ett avstyrkande av civilflygplatsen. Debatten på kommunfullmäktige på måndag kommer att bli intressant.

KS fattade också beslut om att föreslå kommunfullmäktige att ändra organisationen för myndighetsutövning och att slå ihop äldrekontoret och kontoret för vuxna med funktionshinder. Förra veckan skrev jag att vi i oppositionen var överens om att avslå det första men bifalla det andra. Eftersom vänsterpartiet vill ha en helt annan organsation valde vi istället att lägga förslag om en total organisationsöversyn och att inga delbeslut skulle tas förrän översynen var avslutad. Klipper in min reservation:

Justering av kommunens tjänstemannaorganisation

  

Utredningen om att biståndshandläggarna ska föras över från den producerande nämnden till den beställande nämnden ger inte svar på att det är den rätta lösningen för de problem som ställs upp. Det finns inte heller någon analys av vad som händer med befintliga verksamheter och det fungerande samarbete som finns idag om man slår sönder det. Det finns bara en tro på att det blir billigare om man gör om biståndshandläggarna till uppdragsgivare. Det är ett dåligt underlag för att göra en så stor förändring av organisationen.


I ärendet saknas yttranden från berörda nämnder, bl.a. VFN, varför underlaget inte är tillräckligt bra. Eftersom förfrågan kom från SBN i november 2007 har det funnits gott om tid att inhämta synpunkter från samtliga berörda nämnder samt göra en ordentlig utredning.


Förslaget innebär att man slår sönder en fungerande organisation för Uppsalaborna som behöver stöd för att klara ut ett administrativt problem med för höga kostnader.


Även tanken om konkurrensneutraliteten tycks vara viktigare än resultatet av de sociala insatserna, annars skulle ju denna fråga tagits upp tydligare i utredningen.


Den administrativa sammanslagningen av kontoret för äldre och kontoret för vuxna med funktionshinder får inte samma effekter på verksamheten. Även denna fråga måste ses i ett större sammanhang där hela organisationen utreds. Systemet med uppdrag och åtagande innebär konstlade förhandlingar och extra byråkrati. Uppsala behöver en ny organisationsmodell som utgår från Uppsalabornas behov och inte politikers behov.


Uppsalapolitiker använde kommens telefonabonnemang för sitt företag

Förre kommunalrådet för kristdemokraterna Ola Leife, numera centerpolitiker, har låtit kommunen betala sina mobiltelefonräkning ända sedan han slutade som kommunalråd i oktober 2006. Till pressen säger han att han inte tänkte på att telefonen och abonnemanget tillhörde kommunen och eftersom hans företag betalar räkningar med autogiro så tänkte han aldrig på att han inte fick några mobilräkningar. Han bestrider att han gjort något fel.

Ola Leife har alltså använt kommunens abonnemang för att ringa samtal både privat och för sitt företags räkning.

Det som är intressant med här är att kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober 2004 beslutade att kommunens telefonregler skulle gälla även kommunalråden. Ett beslut som Leife alltså var med om att fatta. I beslutet står att telefonen är ett arbetsredskap som endast i  undantagsfall får användas privat och att en särskild överenskommelse om delad faktura ska tecknas om man vill använda mobiltelefonen privat.

Nu när Leife fått ett kravbrev skriver han i ett brev till kommunen att han inte "bett att få nyttja telefonen på kommunens bekostnad" och att han handlat i god tro. Han menar dessutom att det är sabotage när kommunen stängde av telefon eftersom han förlorade flera viktiga kunduppdrag. (källa
UNT)

Detta alltså trots att han själv varit med om att införa regler för kommunalrådens användande av kommunens mobiltelefon, regler som innebär att privatsamtal endast i undantagsfall kan ringas från jobbmobilen. Om han 2006, när han slutade som kommunalråd, glömde att telefonen var kommunens innebär det att han under sina fyra år som kommunalråd trodde att mobilen var hans egen och använde den för privatsamtal och samtal för sitt företag?

Även i SR Uppland

Ställningstagande

Nu på förmiddagen hade vi ett extra kommunstyrelsens arbetsutskott. Justering av kommunens tjänstemannaorganisation, där vi i oppositionen är av samma åsikt och kommer att rösta för att organisationen inte ska ändras, var ett av ärendena. Vi säger ja till att slå ihop äldrekontoret och kontoret för vuxna med funktionshindrade eftersom det är en administrativ fråga som inte påverkar verksamheten. Det andra förslaget, om att biståndshandläggarna ska föras över från den producerande nämnden till den beställande nämnden, kommer vi att gå emot. Det finns ingen analys av vad som händer med befintliga verksamheter och det fungerande samarbete som finns idag om man slår sönder det. Det finns bara en tro på att det blir billigare om man gör om biståndshandläggarna till uppdragsgivare. Det är ett dåligt underlag för att göra en så stor förändring av organisationen.

Remissen till länsstyrelsen om tillstånd enligt miljöbalken för flygverksamhet vid Ärna behandlades också. Tjänstemännen ska göra om den lite efter att försvarsmakten uttalat att man blir kvar på Ärna om det blir en civil flygplats. Borgarna kommer att ta ett remissvar som inte tar ställning medan vi i oppositionen kommer att ta ställning. I denna fråga finns det nämligen underlag nog för att man ska kunna ta ställning.

Det tredje ärendet var förslaget till IVE, dvs. kommunens budget. Vi upprepade vårt förslag om att budgetbeslutet ska tas i höst. Detsamma kommer vi att göra på kommunstyrelsen i morgon men våra motförslag kommer vi att presentera senare.


Privatisering utan analys

Nu förstår jag bättre varför borgarna vägrade att räkna ut vad konkurrensutsättningen kostar kommunen, bl.a. i form av kostnader för konsulter och anställdas tid för att arbeta med förfrågningsunderlag och utredning. Landstinget i Uppsala län lät nämligen en konsult titta på om det var bra att lägga ut sjukvårdsupplysningen på entreprenad och när konsulten avrådde slängde man rapporten och upphandlade ändå.

Aftonbladet hade nyheten och Alliansfritt Sverige kommenterade.

Kors i taket

Ingers blogg hade för ett par dagar sedan en rimtävling om kristdemokraterna och EU-parlamentsvalet. Jag kunde naturligtvis inte låta bli att skicka in ett bidrag. Ett bidrag som byggde på de "åsikter" som förs fram i Ingers blogg. Mitt lilla rim mötte bloggens bifall och utsågs till vinnare i rimtävlingen.

Självklart är jag stolt men samtidigt lite orolig för att de som tar bloggen på allvar ska ta mitt rim på allvar.  Så för säkerhets skull talar jag om här att det är ett rim vars innehåll jag inte står bakom. Tvärtom, den ligger så långt ifrån mina egna åsikter som det bara går.

Vindkraft - energi med förhinder

Gårdagens vindkraftsseminarium lärde mig en viktigt sak, det spelar ingen roll hur mycket vi vill satsa på vindkraft om den som äger kabel och ledningar inte är intresserad. Både Vattenfall och e-on talade om kapacitetsbrist. I e-ons fall fanns det i alla fall en vilja att bygga ut kapaciteten även om man inte var beredd att lägga kabel med möjlighet att transportera mer el från början. Vattenfall talade mest om kostnader och svårigheter.

Fossila bränslen är gårdagens energislag och vindkraften är morgondagens. Då är det oerhört tråkigt att en vindkraftsutbyggnad kan fördröjas av att energibolagen som äger ledningar inte är snabba nog att bygga ut kapaciteten. Vindkraft är idag energi med förhinder men förhindren handlar bara om inställning och ovilja att ta risker, trots att de risker vi idag tar med det fossila bränslet är så mycket större, både vad gäller klimatförändringar och påverkan på miljön och människors hälsa.

Mikael Gustafsson, en av vänsterpartiets kandidater till EU-parlamentet, skrev igår på sin
blogg om vindkraft och att EU satsar mer på forskning om fossila bränslen. Micke behövs i EU-parlamentet men han står på tredje plats på listan. Så nu gäller det att vänsterpartiet får så många röster att även Micke kommer in.

Den som vill veta vad Mikael Gustafsson är för typ kan komma till vänsterpartiets valstuga på Stora torget kl 16.15 idag för då är han där.


Vem är din kandidat till EU-parlamentet

Jag gjorde Makthavarnas test om vilken kandidat som ligger mig närmast. Resultatet kan ses nedan. Jag hade ju inte tänkt personrösta så nu får vi helt enkelt hoppas att alla tre blir invalda.


Stolliga argument för ett stolligt fördrag

Det finns många stolliga argument för varför Lissabonfördraget ska antas. Det senaste är att det behövs för att religiösa grupper ska stärka sitt inflytande över unionen. Det hävdar i alla fall EU-parlamentets talman Hans-Gert Pöttering i en artikel i Dagen.

I artikeln hittar jag i alla fall ett guldkorn, en reformert präst som hävdar att den nuvarande krisen inte bara är finansiell och ekonomisk och att människor har tappat förtroendet för ett system som i huvudsak baseras på individuell vinst. Sådana präster får gärna ha inflytande i EU men inte genom att Lissabonfördraget antas.

RFSL:s ordförande misshandlad

Pressmeddelande från RFSL:s hemsida:

RFSL:s ordförande Sören Juvas misshandlad i Moldavien


Sören Juvas, förbundsordförande för RFSL, befann sig i Moldaviens huvudstad för att delta i firandet av Moldova pride när han natten till måndag blev misshandlad av okända män utanför en polisstation. Uniformerad polis hade innan misshandeln stoppat honom på gatan, frågat varför han var i Moldavien och fört honom till stationen efter det att han bekräftat att han var där för att delta i pride-firandet. Enligt de lokala arrangörerna är det troligt att gärningsmännen var civilklädda poliser eller personer som informerats av polisen om att Sören Juvas skulle befinna sig på platsen.


Sören Juvas hade under helgen deltagit i Moldova Pride, en festival för homosexuella, bisexuella och transpersoner, som organiseras av den lokala hbt-organisationen GenderDoc-M. Bland annat hade han träffat aktivister som arbetar för mänskliga rättigheter och hbt-personers rättigheter i regionen samt deltagit vid en kransnedläggning vid ett monument tillägnat offer för förtryck.

Under förra årets Moldova Pride blev en buss med deltagare, däribland Sören Juvas, attackerad av homofoba grupper medan polisen tittade på utan att ingripa. Årets firande utsattes redan i förväg för så stora hot att man valde att ställa in den planerade prideparaden av säkerhetsskäl.

- Syftet med misshandeln var troligen att avskräcka Moldaviens hbt-aktivister från att fortsätta sitt arbete med att förbättra situationen för landets hbt-personer, säger Ulrika Westerlund, vice förbundsordförande för RFSL.

- Hot och våld av den typ som drabbade Sören Juvas är vardag för hbt-aktivister i många länder. Att detta inträffade visar på hur viktigt det är att vi fortsätter arbeta både i Sverige och internationellt, inte minst för att visa att vi inte accepterar den behandling som många hbt-personer i världen får utstå, fortsätter Ulrika Westerlund.

Den kommande helgen firas Baltic Pride i Riga och Ulrika Westerlund och andra aktivister från RFSL kommer att delta. Det gör också jämställdhets- och integrationsminister Nyamko Sabuni. Även i Riga har motståndet mot Pride-firandet varit hårt, men arrangörerna är glada för att de fått tillstånd att genomföra en parad. Den stora internationella närvaron ses också med glädje - inte minst för att det minskar riskerna för deltagarna.

Sedan måndagskvällen är Sören Juvas tillbaka i Sverige. Han har blåmärken och skrubbsår från misshandeln men mår efter omständigheterna bra. Han är dock inte tillgänglig för kommentarer.


För frågor och vidare information kontakta:
RFSL:s pressekreterare Malinda Flodman, 0736 - 60 32 64, alt malinda.flodman@rfsl.se

Eller vice förbundsordförande Ulrika Westerlund, 070-345 01 83

Även DN rapporterar.

Rätt parti vann trots konstiga tolkningar

Jag har gjort Aftonbladets test om vilket parti som ligger mig närmast och enligt det ska jag rösta på vänsterpartiet men i vissa frågor tycker jag och partiet helt olika. Det är här som Aftonbladets test visar sin svaga sida. Vissa "svar" från partiet är hämtat på lösa grunder. Ett exempel är påståendet Europeisk integration är någonting positiv. Det är positivt tycker jag men jag anser inte att det behöver ske genom EU. Testet säger att vänsterpartiet tycker att det är dåligt och utgår då till 100% från att vänsterpartiet inte har ändrat uppfattning om att Sverige inte skulle gå med i EU.

En annan sådant påstående är Enskilda EU-medlemsstaters möjlighet att blockera beslut bör minska. Bra tyckte jag som tänkte på när de stora jättarna blockerar bra beslut, dåligt menar testet att vänsterpartiet tycker. Vänsterpartiets ställningstagande är hämtad från vår syn på Lissabonfördraget där vi bl.a. kritiserar att vetorätten urholkas med fördraget.  Det verkar som om den som gjort testen sätter likhetstecken mellan blockera beslut och att ha tvingade lagstiftning. Det är ju faktiskt en stor skillnad mellan att kunna blockera ett beslut i EU-parlamentet och att ha vetorätt när det gäller att införa lagstiftningen i det egna landet. 

Trots våra olika åsikter i testen så tror jag att jag och partiet tycker lika egentligen, det handlar bara om hur vi tolkar påståendena och hur den som har gjort testen tolkar partiets ställningstagande.

Träffa Eva-Britt

Eva-Britt Svensson, kandidat till EU-parlamentet
Vänsterpartiets förstakandidat till EU-parlamentet besöker Uppsala i morgon tisdag och 16-17 blir det ett öppet möte på Forumtorget, kom dit och delta.

Obalanserad budget kallas räkneexempel

En dag fylld med möten. Först ett internt oppositionsmöte för att prata budget, därefter en lunch med våra uppsatsstipendiater och slutligen arbetsutskottet. Slutligen var kanske att ta i. Om ett par timmar ska jag på styrelsemöte med vänsterpartiet så det blir mer möten.

På arbetsutskottet hade vi två stora ärenden, dels IVE (budget), dels yttrandet om Ärna som civilflygplats. Vi diskuterade båda en aning men IVE:n bordlades enligt plan och yttrandet om Ärna går vidare till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Bekymmersamt med Ärna-ärendet är att det kommer redan till nästa kommunfullmäktige trots att det inte hinner med i utskicket. Fullmäktigeledamöterna ska alltså läsa in över 200 sidor text på bara ett par dagar. Eftersom ärendet inte kommer före grupperna innebär det dessutom att ledamöterna inte kan diskutera sinsemellan på ett bra sätt. Visserligen kan ju vi som är emot en civil flygplats på Ärna lägga ett alternativ förslag till yttrande, och det kommer vi att göra, men de som inte varit med i förarbetet till yttrandet behöver också få en chans att sätta sig in i ärendet. De ska vara med att ta beslut!

IVE ska vi inte ta förrän i juni så där finns det gott om tid att läsa in. Den bordläggs alltid för att oppositionen ska få tid att göra ett alternativt förslag. Idag pratade vi bara om uttaget på 50 mnkr från bolagen. Enligt IVE:n ska bolagen bidra med 50 mnkr 2010 och 50 mnkr 2011.  Men på presskonferensen sa Gunnar Hedberg (m) "att 2010 är det riktiga bottenåret i vart fall för kommuner och landsting. därför är det så viktigt att göra det här extrauttaget just 2010." "sen ska vi naturligtvis se till att det finns ordinarie pengar", sa han vidare till
Radio Uppland. Trots att han alltså säger till pressen att det bara ska göras uttag 2010 har han lagt fram en budget där man gör uttag även 2011. På våra frågor om detta svarade Hedberg att det var ett räkneexempel.

Det är ett intressant räkneexempel. Gunnar Hedberg klarar inte av att spara ytterligare 50 mnkr för 2011 och han kan inte heller lägga ett minusresultat på 50 mnkr. Hellre än höja skatten med 15 öre hittar han alltså på en ofinansierad intäkt, ett räkneexempel. Något liknande har aldrig gjorts i budgetsammanhang tidigare. Hedbergs enda räddning är att konjunkturen vänder och skatteintäkterna ökar 2011, annars återstår bara besparingar.

Som tur är finns det bra alternativ till Hedbergs osäkra budgetbluffande. Budgeten för 2011 kommer att läggas av dem som vinner valet. Rösta bort Gunnar Hedberg och budgeten blir seriös och hållbar.


Budgetkris

Nu har vi fått majoritetens förslag till Inriktning Verksamhet och Ekonomi. 300 personer beräknas få sluta sina anställningar för att budgeten ska gå ihop. Då har redan ett antal vikarier och timanställda fått gå.

Förutom att budgeten är stram så är den ett vågspel. Även om de lägger en på pappret balanserad budget så är den i princip underfinansierad eftersom intäkterna beräknas bli lägre än vad som budgeterats och kostnaderna för socialbidrag högre.

Dessutom väljer man att ta en utdelning från bolagen. Det kan man förstås göra om bolagen tål det men jag tror inte att våra bolag har ekonomiska muskler att stå för utdelningar på 100 mnkr fördelat på två år. Det innebär att bolagen måste låna till sina investering och underhåll så risken är att bolagen undermineras så att de inte kan bedriva någon verksamhet, alltså mindre intäkter från bolagen i framtiden.

Vi presenterar inte vårt alternativ förrän om ett par veckor men redan idag har jag ställt följande krav:

Vi måste ställa krav på regeringen. Riv upp skattesänkningarna och satsa istället på den gemensamma välfärden. De uppsägningar som kommuner och landsting nu tvingas göra beror helt på den förda politiken med skattesänkningar för de rikaste och sänkta ersättningar för de fattigaste.

Uppsalas borgerliga majoritet trixar och sätter Uppsalas framtida utveckling på spel för att få budgeten att gå ihop. Ett av skälen till detta är statens besparingar på det generella statsbidraget och det otillräckliga tillskottet.


Staten måste skjuta till mer pengar till kommunerna. Utgår man från konjunkturinstitutets siffror för hela landet behövs minst 12 miljarder kronor i tillskott till kommunerna men regeringen ger 7 miljarder kronor. De minst 5 miljarder kronor som fattas inför 2010 motsvarar över 10 000 heltidsjobb i välfärden. För Uppsalas del skulle det innebära minst 72 mnkr. Det egentliga behovet är troligtvis ännu större än vad konjunkturinstitutet räknat ut.


De statliga skattesänkningarna har inneburit att över 100 miljarder kronor har försvunnit från statskassan, varav över 20 miljarder så sent som i höstas. Sveriges kris och kommunernas kris hänger samman med statens kraftiga skattesänkningar.  Det logiska är att staten tar på sig ansvaret för välfärdssektorn, täcker upp de förluster kommunerna får av krisen och betalar det genom att avskaffa de senaste årens orättvisa skattesänkningar.


I sanning en intressant blogg

Sanningen måste fram, Ingers och Jans "kristdemokratiska" blogg diskuteras på radion i morse. En av deltagarna var Emanuel Karlsten, redaktör på tidningen Dagen. Karlsten är kritisk till bloggen men är kanske den som bidragit mest till att sprida den genom att mycket tidigt gå ut och "avslöja" den som falsk.

Sedan ett par dagar har bloggen en Jesusbild istället för sin hemsnickrade kd-liknande logga. Tydligen har kristdemokraterna varit framme och ställt krav. Inger skriver om en intressant skriftväxling med partiets partisekreterare men redovisar inte vad som skrevs.

En rolig sak med bloggen, som säkert många missar, är bildnamnen. Med en liten mouseover får man se att bilden på Siw  som får höra Stens homosexuella historia heter "ackladsiw". Bilden på Sten heter "dumsten" och bilden på en nybliven mamma med ett "utomäktenskapligt barn" heter "horungen". Kolla bloggen och för musen över alla bilder.

Vi som älskar internet

Igår lanserade vänsterpartiet en kampanj: Vi som älskar internet. På kampanjsidan kan man bl.a. ladda hem rapporten Frihet på internet om Acta, Ipred, upphovsrätt och telekom-paket

vänsterpartiet om frihet på internet

Missa inte heller att använda en av nedanstående banners till din blogg/hemsida för att länka till kampanjsidan:

  

Alldeles underbart att vänsterpartiet oftast tänker på att göra banners. Det är ett evigt pyssel när man ska försöka göra en liten banner av olika arrangemangs stora reklambilder. De ska ju få plats i min högerspalt.

Bloggtips: EU-analfabeterna.

Könskodning à la miljöpartiet

I helgen blev min kommunalrådskollega Niclas Malmberg (MP) pappa igen, bebisen kan ses på Niclas blogg. När jag läste inlägget tänkte jag inte på att det bara stod bebis och inte pojke eller flicka. Andra har dock reagerat på detta och undrar över vilket kön barnet har. Dels har jag fått frågan av andra kollegor här i Stadshuset, dels har en av Niclas partikamrater ställt frågan i bloggen. Eller rättare sagt, hon frågar inte om det är en flicka eller en pojke utan hon frågar "Är det en pojke?". Jag funderar över varför hon frågar som gör. Har Niclas hintat om att det nog skulle bli en pojke, men jag har missat hinten, eller tror hon att det är en pojke bara för att bebisen har en blå tröja på sig? 

Uppdatering: Bilden på Niclas bebis heter Junis+lillebror så gissningen att det är en pojke är ju ganska självklar. Frågan är dock fortfarande om det var den blå tröjan som fick mp-politikern att fråga "Är det en pojke?" för om man sett bildnamnet så behöver man väl inte fråga?

Baklängesplanering?

I tisdags hade vi möte med planeringsberedning och kommuntstyrelsens planeringsutskott, tyvärr missade jag utskottet.
Bl.a. fick vi lyssna på en planerare från Jönköping som visade en bild av Jönköping och pratade om hål i stadsbilden när hon pekade ut alla parkeringsplatser. Planen i Jönköping är att bygga ihop staden genom att bygga på parkeringshålen. Staden ska byggas för fotgängare, kollektivtrafik och cyklister. Jag hoppas att våra borgerliga politiker fick sig en och annan tankeställare med tanke på att de bygger en stad för bilen och åtminstone tidigare talade om att utvidga antalet markparkeringar.

På utskottet, som jag alltså inte var med på, diskuteraderas tidsplanen för översiktsplanearbetet. Här konstaterade man att det var mindre bråttom att ta fram vindkraftsunderlag. Något som jag definitivt inte håller med om. Vindkraft är en billig form av energi som samtidigt är bra för miljön, hur kan man vilja skjuta det på framtiden?

Det händer en hel del bra saker i den här staden men ibland undrar jag om inte Uppsala ägnar sig åt baklängesplanering. Bilen är inte framtiden, bilen är dåtid (åtminstone i planeringssammanhang), kärnkraften är inte framtiden, även om den kommer att påverkar framtiden i tusentalsår framöver, vind- och solenergi är framtiden - bara man vågar satsa!


Apropå Telekom

missa inte denna debattartikel av Erik Josefsson: Telekomomröstningen är ett demokratiproblem

I pressen DN, SvD

Från Jens twitter:
 JensholmjensSkitresultat i telekom! Medborgare ska kunna stängas av fr internet efter domstolsbeslut.9 minutes ago from txt

och så nästa Jens twitter:
JensholmjensVi har just i en annan rapport röstat emot att man ska kunna stänga av individer. Rapport står mot rapport.39 minutes ago from txt

Detta var lite förvirrande men pressen hjälper till att reda ut begreppen, kanske:

Delar måste arbetas om och togs därför inte men förslaget som skulle innebära att enskildas tillgång till internet ska ses som en fundamental rättighet föll:


- Det är jättetråkigt. Eva-Britt har kämpat för det jättelänge, säger Marlene Svensson, politisk sekreterare hos EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson, till Aftonbladet.

Även i DN


Heja Jens!

Jens Holm är idag namnet som märks både i SvD och DN. På DN debatt får han toppbetyg för sitt arbete för miljön och i SvD märks han i ACTA-frågan.

Varför inte gå direkt  till källan?

Jens blogg

Jens Twitter


Vänsterpartiet mest aktiv mot övervakning av internet

En majoritet av kandidaterna till EU-parlamentsvalet är negativa till Ipred rapporterar SvD. Undersökningen är gjord av Sydsvenska dagbladet. Där framgår vilka som försvarar och vilka som är emot lagen. Däremot framgår inte vilka partier som agerar mot förslag om övervakning etc. i parlamentet. Det är märkligt tyst om att det är en vänsterpartist som är mest aktiv i frågan.

Bloggaren Save the web har helt rätt i sin kritik av att vänsterpartiet inte tillräckligt lyfter fram att EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson har varit den parlamentarikern som agerat mest för ett fritt internet. Det behövs inga piratpartier i parlamentet när det redan finns politiker som Eva-Britt.

Vänsterpartiet är ett parti med en heltäckande parti och i valmaterialet måste man göra ett urval. Möjligtvis beslutades innehållet i valmaterialet på ett så tidigt stadium att reklammakarna inte hann med att inse att frihet på internet skulle bli en så stor fråga. Någon annan förklaring kan inte finnas till att den inte finns med i tabloidtidningen.

Radion ointresserad av dialog om jämställdhet?

I tisdags försökte jag få kontakt med Radio Uppland angående kvällens debatt om Ärna. Jag blev uppringd av kanalchefen, efter att jag lämnat meddelande på hans telefon, som lovade återkomma senare under dagen eller på onsdagen. Jag  fick ett mail från en av de ansvariga för debatten som sett att jag ringt och undrade vad jag ville, jag har fortfarande inte fått något svar på mitt mail.

Jag vill inte använda min
blogg för att kommunicera med pressen så jag väntade flera timmar med att blogga om debatten, i hopp om att först kunna prata med någon på redaktionen. Jag har väntat i nästan en vecka på reaktioner så nu lägger jag upp mitt mail till radion här, i hopp om att då få ngn form av reaktion.

UNT:s chefsredaktör skrev "vi står ut med kritik" när han bad läsarna om hjälp för att skapa en mer jämställd tidning. Jag funderar nu på om Radio Uppland står ut med kritik eller om radion framöver kommer att undvika mig. Tyvärr finns det politiker som har upplevt att media slutat rapportera postivt utan bara rapporterat det som varit negativt efter att de hört av sig med kritik till redaktionen. Jag hoppas att Radio Uppland inte tillhör de redaktionerna.

Här är mitt mail:

Hej


Jag har försökt nå er på telefon angående denna debatt men kommer inte fram till någon. Bl.a. tycker jag att det är tråkigt att det enda parti som konsekvent sagt nej till en civil flygplats, dvs. vänsterpartiet, inte får vara med i debatten. Vi hade kunnat delta i debatten med en kvinna. Som debatten ser ut nu har ni sex män med maktpositioner och två kvinnor som får representera civilsamhället. Upsala Nya Tidnings chefredaktör Lars Nilsson talar i dagens UNT om att slentrianmässigt välja manliga experter. Ni visar i denna debatt upp ett skolexempel på slentrianmässigt urval.


Jag hoppas att er debatt är ett olycksfall i arbetet och att även radion i fortsättningen satsar på en jämställd nyhetsrapportering och jämställda debatter. Jag hoppas också att ni, precis som UNT, står ut med kritik.


Med vänlig hälsning


Ilona Szatmari Waldau

Uppdatering: tittade på Radions hemsida. En av de kvinnor som representerade civilsamhället, föreningen Klimataktion, har nu ersatts av en man. Så nu är det både män och kvinnor som representerar civilsamhället men det är fortfarande bara män som representerar makten. Nu är det sju män och en kvinna som ska debattera en civil flygplats på Ärna, mer jämställt? Inte direkt.


1 maj i Uppsala

vänsterpartiets 1 maj-banner 2009


Uppsala, samling Vaksalatorg 10.45, avmarsch 12.45, 13.15-16 Slottsbacken, Huvudtalare: Marianne Ericsson.