Bättre sent än aldrig

Vänsterpartiet har i flera år drivit sänkta ersättningar för politiska uppdrag. Vi har också försökt ändra de mycket förmånliga regler som finns för heltidsarvoderade politiker. Vårt förslag om ändrade regler, bland om slopad pension för för kommunalråd, avslogs. I söndags hade Centerns kommunalråd Stefan Hanna en insändare där han i stort sett upprepar förslagen i vår motion och skriver att det är oacceptabelt med fallskärmar. Ändå så röstade Centerpartiet nej till Vänsterpartiets motion och Stefan Hanna var gruppledare och kommunalråd då.

Det man kan undra är om han inte vågade stödja ett förslag från Vänsterpartiet eller om han har tänkt om. Eftersom Centerpartiet har ordförandeposten i den arbetsgrupp som lägger förslag om ersättningar kanske vi kan hoppas att Vänsterpartiet och Centerpartiet kan enas i denna fråga. Bättre sent än aldrig.

Idag publicerades ett svar.  Det finns inte på nätet så jag lägger ut det här på bloggen tillsammans med vår motion:

Det är helt oacceptabelt med dagens fallskärmar för framförallt rikspolitiker skriver Stefan Hanna (c). Det borde inrättas ett system som ger incitament till att arbeta för avgångna politiker, fortsätter han. I maj 2010 avslog Stefan Hannas Centerparti i Uppsala kommunfullmäktige Vänsterpartiets motion, med förslag på kraftiga sänkningar av kommunalrådens pensionsvillkor. Uppsalas kommunalråd har till stora delar väldigt lika pensionsvillkor som rikspolitikerna och det är i Uppsala som Stefan Hanna och vi är politiker och kan påverka.

 För samtliga personer mellan 19 och 65 år är det arbetslinjen som gäller utom för heltidsarvoderade politiker. Vänsterpartiet anser att politiker ska ha avgångsvillkor som är så lika som möjligt de villkor som gäller för andra grupper i samhället.

 Möjligheten för politiker att utnyttja skattepengar via att ta ut full pension samtidigt som personen startar ett aktiebolag och inte tar ut någon lön ur bolaget utan låter pengarna växa i bolaget finns idag. Först när bolaget avyttras och personen tar ut vinsten kan en samordning av inkomsten göras. Vänsterpartiets föreslog att både direkta och indirekta inkomster skulle samordnas. En bedömning skulle göras från fall till fall för att kunna göra en samordning med exempelvis bolagets intäkter. Förslaget var kontrollerat med juridisk expertis. Det intressanta är att vi känner igen vår egen text i Stefan Hannas insändare. Centerpartiet, under Hannas ledning, röstade tillsammans med alla andra partier i kommunfullmäktige nej till vår motion och för de ersättningsregler som gäller idag.

Vänsterpartiet välkomnar Centerpartiet i arbetet med att förändra pensionsvillkoren för heltidsarvoderade politiker!

Motionen:

Det är dags att dra åt svångremmen kommunalråd!

Det ska vara arbetslinjen som gäller för samtliga mellan 19 och 65 år. Arbetslösa, sjuka och människor med försörjningsstöd riskerar att förlora sina bidrag om de inte är villiga att ta ett arbete vilket som helst. A-kassan och sjukersättning ska vara så låg att ingen frestas att gå arbetslös eller sjukskriven om det finns arbete. För kommunalråd är det annorlunda. Heltidsarvoderade och deltidsarvoderade politiker d.v.s. kommunalråd har enligt Vänsterpartiet mycket förmånliga pensionsvillkor i Uppsala kommun. Vänsterpartiet anser att vi som politiker ska ha pensionsvillkor som är så lika som möjligt de pensionsvillkor som gäller för andra grupper i samhället. Politiker ska inte gynnas gentemot andra grupper i samhället men inte heller missgynnas.

Nuvarande pensionsvillkor och avgångsersättningar
Ett kommunalråd som har fyllt 50 år och har haft sitt uppdrag i tolv år får i Uppsala en pension på cirka 70 procent av sitt arvode livet ut. Pensionen samordnas med den inkomst som det före detta kommunalrådet får efter att han/hon har avgått så att inomsten avräknas från pensionen. Om det före detta kommunalrådet får ett nytt arbete med högre lön än sin pension så avräknas allt utom en garanterad ersättning på cirka 3000 kronor i dagens penningvärde. Efter 65 år samordnas ersättningen med den allmänna pensionen, tjänstepensionen och premiepensionen men det före detta kommunalrådet får lika mycket totalt i pension som tidigare i visstidspension och lön.

De kommunalråd som kommer att avgå 2010 och som har haft dessa uppdrag i tolv år på heltid får således en visstidspension på cirka 36 000 kr/månaden livet ut. Pensionen skrivs upp med prisbasbeloppet. Om kommunalrådet inte har haft sitt uppdrag i tolv år så räknas det om efter en tidsfaktor och pensionen blir inte lika hög. Om kommunalrådet har uppdrag på deltid så räknas visstidspensionen på deltidsarvodet och är första året 80 procent av arvodet och från och med andra året 70 procent. Alla kommunalråd som är över 50 år och har haft sitt uppdrag i en mandatperiod har rätt till visstidspension.

Enligt Uppsala kommuns bestämmelser så får kommunalråd som är under 50 år och har varit kommunalråd kortare tid än sex år ett års ersättning, vilket är något förmånligare än de villkor som gäller för anställda i kommunen med tillsvidareanställning. Tiden som ersättningen utgår ökar upp till maximalt fem år om kommunalrådet har haft sitt uppdrag i tolv år och är under 50 år.

Tidigare pensionsbestämmelser och rättsfall
Vänsterpartiet anser att ovanstående pensionsbestämmelser som gäller sedan 2003 trots allt är bättre än de som gällde fram till mitten på 90-talet. Den viktigaste skillnaden är att det görs en samordning mellan lön och pension. Tidigare bestämmelser gjorde det möjligt att få ut dubbla löner och/eller pensioner. Enligt Sveriges kommuner och landsting så finns det kommuner som har överklagat liknande fall med dubbla inkomster till domstol men de har inte haft någon framgång. De domar som finns visar att det tyvärr inte är möjligt att riva upp ingångna pensionsavtal där personen har börjat ta ut sin pension. Det är däremot fullt möjligt för kommunfullmäktige att fatta nya beslut om pensionsvillkor för dem som ännu inte har börjat ta ut sin pension.

Vänsterpartiets förslår maximalt tre års avgångsersättning
Vänsterpartiet menar att en person som har varit kommunalråd under 12 år och antingen på egen begäran avgått eller blivit bortröstad i ett val måste ha rimliga förutsättningar att återgå till övriga arbetsmarknaden om han/hon är under 65 år. Anställda som blir uppsagda från sin tillsvidareanställning som är över 50 år och som har arbetat i tio år eller mer har sex månaders uppsägningstid. Många kommuner ger också olika erbjudande om omplacering så att den sammanlagda tiden innan den anställde slutar att få lön är minst ett år.

 Det är rimligt efter tolv år som kommunalrådet att få ersättning i maximalt tre år. Politiker har rätt till tjänstledigt från sitt arbete men det kan vara svårt att återgå till ett arbete som man inte har haft på tolv år. Innehållet i arbetet kan ha förändrats mycket och att exempelvis återgå till ett yrke som civilingenjör, lärare, undersköterska, forskare eller byggnadssnickare kan kräva fortbildning innan det är möjligt över huvudtaget. Kommunalråd som är under 50 år och har haft sitt uppdrag i sex år bör få ett års ersättning precis som i dag. Därefter bör en utredning göras av hur lång tid ersättning ska utgå beroende på kommunalrådets ålder och hur länge han/hon har haft sitt uppdrag. 

Att vara kommunalråd är ett mycket intressant och spännande uppdrag men också mycket krävande. Det är viktigt för demokratin att ett heltidsarvoderad politiker inte fortsätter med sitt uppdrag av ekonomiska skäl. Den ersättning på 3000 kronor som idag inte samordnas ska finnas kvar av just det skälet även om det kan tyckas förmånligt. 

En utredning behöver genomföras av möjligheten att inrätta en tjänstepension för kommunalråd som motsvarar den tjänstepension som en kommunanställd med motsvarande lön skulle ha.

 Samordning av direkta och indirekta inkomster
I nuvarande bestämmelser finns ytterligare möjligheter att få ut full pension trots att personen har inkomster. Om kommunalrådet startar ett aktiebolag och inte tar ut någon lön från bolaget utan låter pengarna växa i bolaget kan han/hon få full visstidspension eller avgångsersättning utan någon samordning tills dess att det före detta kommunalrådet likviderar bolaget och tar ut vinsten.

När det gäller samordning av inkomster för kommunalråd som äger aktiebolag är det viktigt att skriva in i Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Uppsala kommun att både direkta och indirekta inkomster ska samordnas. Om situation uppstår att ett kommunalråd tar ut visstidspension och äger ett aktiebolag ska det göras en bedömning från fall till fall där en uppskattning görs av exempelvis vilka intäkter bolaget har haft under den tiden som samordning ska göras.

 Pensionsutbetalningarna till före detta kommunalråd uppgår till några miljoner per år. Dessa resurser kan användas bättre inte minst mot bakgrund av nuvarande lågkonjunktur där anställda i Uppsala kommun för första gången sedan början av 90-talet har börjat sägas upp. Ungdomarna kommer inte in på arbetsmarknaden och kvinnor har fortfarande inte heltidstjänster i kommunen. 2010 kommer pensionerna att sänkas för de flesta pensionärer p. g. a. den så kallade ”bromsen” i pensionssystemet. Rättvisa för pensionärerna är en viktig fråga.

 Vänsterpartiet föreslår med hänvisning till ovan kommunfullmäktige besluta att

kommunstyrelsen får i uppdrag att se över Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Uppsala kommun för att ta bort möjligheterna till visstidspension

 kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en tjänstepension för hel- och deltidsarvoderade politiker med samma ersättning som en kommunanställd med motsvarande lön

 kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra avgångsersättningsvillkoren så att hel- och deltidsarvoderade politiker får avgångsersättning på samma sätt som nu gäller för kommunalråd som ej fyllt 50 år

 kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda tiden för avgångsersättning i enlighet med den räknemodell som finns i Bestämmelser om pension och avgångsersättningar med inriktning att den ska kortas ner

 att en text skrivs in i Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Uppsala kommun § 10 att både direkta och indirekta inkomster ska samordnas.


Budgetdebatt i dagarna två

Sitter på kommunfullmäktige och deltar just nu i debatten om Kultur och fritid. Skulle gärna skriva mer men det är svårt att blogga samtidigt som jag lyssnar och hänger med i debatten. Alla som vill lyssna och hänga med kan göra det här: http://www.uppsala.se/sv/Kommunpolitik/Kommunens-organisation/Kommunfullmaktige/Webb-tv/. Antingen direkt eller i efterhand.

Hållbart budgetförslag från Vänsterpartiet

På måndag är det budgetfullmäktige i Uppsala. I två dagar ska vi diskutera ekonomi och budget för Uppsala kommun de närmaste åren. Kommunstyrelsen har ett förslag och Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har varsitt motförslag. Det minsta partiet har än så länge inte kommit med något förslag. Kanske läggs det på bordet på måndag eller också framförs det bara några muntliga yrkanden. Oavsett vilket så blir det svårt att i debatten kunna kommentera förslag som man inte sett.

Av de partier som än så länge lagt budgetförslag så har Vänsterpartiet som enda parti lagt ett förslag som håller även om konjunkturen försvagas framöver. De andra partierna har lagt förslag som förutsätter höjda skatteintäkter kommande år. Dels tar man kapital från bolagen till drift att äldreomsorg och skola, dels skjuter man upp självfinansiering av investeringar till kommande år. Blir det en nedgång i konjunkturen tvingas de till kraftiga nedskärningar eller stora skattehöjningar kommande år.

Vänsterpartiet gör också den tydligaste satsningen på jämställdhet. Bland annat förstärker vi kommunstyrelsen arbete med jämställdhet och jämställda löner. Vi avsätter också pengar till särskilda lönepotter för att höja lönerna i de kvinnodominerade låglöneyrkena. Detta tillsammans med rätt till heltid skulle kraftigt förbättra situationen för många av Uppsala kommuns anställda.

Hela Vänsterpartiets förslag kan läsas
här.

Freaken kristdemokraten

Varje kristdemokrat som är med på Stockholm pride antingen ansluter sig till spektaklet eller kommer att betraktas som freaken i sammanhanget.

Så säger kolumnisten Roland Poirier Martinsson i sin senaste kolumn i
Svenska Dagbladet. Pridefestivalen är politiskt propagandaapparat från vänster, tycker Poirier Martinsson, och sex har med privatlivet att göra, inte borde inte politiseras. Han menar att sedan Marx har "antiborgerliga partier varit som besatta av sex".

Hela kolumnen är ytterst förvirrande men det framgår tydligt att Poirier Martinsson inte förmår se skillnaden mellan sexualitet och sex. Heterosexuella har också en sexualitet och det stora prinsessbröllopet förra året var med Poirier Martinssons ord att "ägna sig åt det privata inför andra människor" och borde därför vara lika förkastligt som en pridefestival. De demonstrerade ju sin sexualitet (eller icke homosexualitet) inför hela svenska folket, direktsänt i TV.

Homosexualitet och bisexualitet handlar inte om sex eller rätten att få ägna sig åt det privata inför andra människor. Det handlar om att få existera och att ha samma rätt att visa sin kärlek till en annan människa som heterosexuella. Pridefestivalen handlar om rätten att få vara en HBTQ-person och att få en frizon där det är ok att se lika förälskat på sin partner som Daniel gjorde när han offentligt uttryckte sin kärlek till Victoria eller där det går att vara könsöverskridande utan att någon tittar snett.

Pridefestivalen tar sig många olika uttryck. Det som Poirier Martinsson kallar för politisk propagandaappart från vänster menar många från vänster är en alldeles för kommersialiserad festival med ett för stort fokus på unga män som gillar party och schlager. De många uttrycken gör dock att den som deltar i festivalen kan delta i de delar som passar en själv. Om nu KD och Göran Hägglund ska delta i priden (vilket är Poirer Martinssons utgångspunkt i kolumnen) kan ju Hägglund välja att gå på det som passar honom och KD. Lädermännens festkväll kan han ju t.ex. hoppa över. Istället kan han gå på något av Svenska kyrkans seminarier om tro och hbt eller åtminstone delta i debatter.

Många har blivit upprörda från höger till vänster över denna kolumn, t.ex. HBT-sossen.

Sverigedemokraternas ohederliga propaganda

Sverigedemokraterna sprider idag rena osanningar om mig och partiets politiska sekreterare i kommunen:

På söndag anordnar SDU en demonstration i Uppsala mot det politiska våldet, mer om varför senare. Det har fått några att via Facebook uppmana människor till motdemonstration. Vänsterpartiets politiska sekreterare har gjort ett inlägg i Facebookeventet där hon uppmanar dem som tänkt motdemonstrera att istället ansluta sig till den demonstration mot främlighetsfientlighet och rasism som anordnas dagen därpå. Det har nu fått
Sverigedemokraterna att hävda att hon stöder motdemonstrationen. Varje läskunnig och svensktalande borde kunna se att hon uppmanar motdemonstranterna att istället demonstrera dagen därpå:

Jeannette Escanilla
Jag uppmanar er att istället demonstrera för "Mångfald mot rasism och främlingsfientlighet" den 6 juni!
Plats: SLOTTSBACKEN I UPPSALA
Tid: den 6 juni 2011 13:00

I samma ohederliga pressmeddelande skriver Pavel Gamov (förbundssekreterare Sverigedemokratisk Ungdom) följande: "Trots uppmaningar från Sverigedemokraterna har Vänsterpartiets kommunalråd i Uppsala kommun, Ilona Szatmari-Waldau (V), fortfarande inte kommenterat händelserna eller hennes partikamraters agerande, vilket är talande i sig."

Jag vet ju att jag inte fått några uppmaningar från Sverigedemokraterna att kommentera händelserna (mer om dem nedan), så det är en ren lögn från Gamovs sida. Kanske har han skrivit det på någon hemsida eller i något pressmeddelande men någon direkt uppmaning har inte riktats till mig, förutom följande via Twitter den 23 maj:

pavelgamov Pavel Gamov
Vänsterpartiets f d Uppsalaordförande uppmanar till våld mot SDU – tar V ö v h avstånd från våld? Vad säger k-råd @IlonaWaldau (V)? #018pol

Jag svarade Gamov direkt när jag läste det, först den 30 maj eftersom jag inte varit inloggad på Twitter och dessutom var utomlands 24-30 maj:
Ilona Sz Waldau @IlonaWaldau Ilona Sz Waldau
@pavelgamov eftersom jag inte har en aning om vem du syftar på och inte läst svenska nyheter på en vecka så säger jag ingenting.

Efter det har jag inte hört någonting från Gamov, ingen upplysning om vem eller vad han syftar på. Det är väl ganska naturligt att man inte uttalar sig om något som man inte känner till. Nu har jag tagit reda på det själv. Jag vet vem den f d ordföranden är men jag vet inte exakt hur han har uppmanat till våld mot SDU.

Om Sverigedemokraterna riktat en fråga till mig direkt hade jag svarat på den. Om jag hade haft bakgrundsinformation hade jag kunnat svara via Twitter men jag kan inte svara på vad jag säger om något som en fd ordförande har sagt utan att ens veta vem som avses och vad som har sagts.

Bakgrunden har jag förstått är att några SDU-medlemmar attackerades när de delade flygblad. Ung Vänster var på plats och delade motflygblad. Ung Vänster menar att ingen från Ung Vänster var inblandad i attacken medan SDU hävdar att Ung Vänster var det. Med tanke på den osanning som SDU nu sprider om mig och Jeannette Escanilla finns det all anledning att även ifrågasätta SDU:s uppgift om en av Ung Vänsters medlemmar deltog i attacken.

Vänsterpartiets inställning till våld är mycket tydlig: "För oss är det självklart att ta avstånd från våld i det politiska arbetet. Kampen för ett brett motstånd mot rasism och främlingsfientlighet kräver att vi står upp för våra åsikter. Därför genomför vi våra aktiviteter utan maskering, i vänsterpartiets namn eller genom samverkan med andra progressiva rörelser. Vi deltar inte i aktiviteter som vi bedömer löper risk att bli våldsamma, utan söker då andra sätt att markera mot rasism." (uttalande från partistyrelsen 2009, sid 3.)

En inställning som såväl jag som partiets politiska sekreterare delar. Därför deltar vi inte i motdemonstrationen och därför tar vi avstånd från både politiskt våld och aktiviteter som kan leda till våld.